Tag Archives for " naknada za faktički zauzeto zemljište "

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost ne utvrđuje se isključivo na osnovu procene izvršene od strane Poreske uprave kao nadležnog organa uprave, već je to obavezni zakonski minimum (najniži iznos naknade) koji ne isključuje mogućnost da sud odredi veštačenje i izvede i druge dokaze da bi utvrdio visinu naknade za eksproprisanu nepokretnost.

Naknada za konstituisanje stvarne službenosti prelaska elektroenergetskih vodova preko parcele tužilaca kao vlasnika

STVARNO PRAVO

Naknada za konstituisanje stvarne službenosti prelaska elektroenergetskih vodova preko parcele tužilaca kao vlasnika

Kada je odlukom pravnog prethodnika tuženika „Elektrodistribucije“ preko parcele tužilaca konstituisana stvarna službenost prelaska elektroenergetskih vodova, preko postavljenih stubova, radi se o konstituisanju zakonske stvarne službenosti, pa tužioci imaju pravo na isplatu naknade za konstituisanu službenost.

Utvrđivanje naknade za faktički zauzeto zemljište

STVARNO PRAVO

Utvrđivanje naknade za faktički zauzeto zemljište

Odredbe Zakona o eksproprijaciji mogu se primeniti samo kada je postupak eksproprijacije sproveden, a pitanje naknade za faktički zauzeto zemljište može se rešavati samo neposrednom primenom člana 58. Ustava RS i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – Protokola prvog uz konvenciju.