Tag Archives for " naknada za eksproprijaciju zemljišta "

Naknada tržišne vrednosti eksproprisanih nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Naknada tržišne vrednosti eksproprisanih nepokretnosti

Naknada tržišne vrednosti eksproprisanih nepokretnosti koju proceni Poreska uprava predstavlja najniži iznos naknade za eksproprisanu nepokretnost, koju može odrediti sud, a u postupku određivanja naknade sud može, pored procene koju je dala Poreska uprava, izvesti i druge dokaze koje učesnici predlože, ukoliko oceni da su od značaja za određivanje visine naknade.

Zastarelost potraživanja naknade za eksproprisane nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade za eksproprisane nepokretnosti

Zastarelost potraživanja naknade za nepokretnosti koje su prešle u društvenu svojinu po osnovu eksproprijacije, odnosno nacionalizacije po drugom zakonskom osnovu, gde se naknada određuje po službenoj dužnosti, počinje da teče prvog dana posle dana kad je raniji vlasnik nepokretnosti prema zakonu imao pravo da zahteva naknadu određenu poravnanjem ili odlukom suda.