Tag Archives for " fizička deoba stvari "

Prekid postupka fizičke deobe stvari

STVARNO PRAVO

Prekid postupka fizičke deobe stvari

Spor između suvlasnika u pogledu obima zajedničke imovine, njihovih prava na toj imovini i veličini suvlasničkog udela u njoj, mora se razrešiti pre donošenja rešenja o deobi zajedničke imovine, zato što ovo rešenje ima ne samo formalnu, nego i materijalnu pravnosnažnost, koja predstavlja procesnu prepreku da se o tim pitanjima raspravlja u naknadnoj parnici. Kako je među zajedničarima sporan udeo u zajedničkoj stvari, postupak fizičke deobe je pravilno prekinut da bi se u parnici utvrdio obim prava zajedničara na imovini.

Prethodno pitanje za odlučivanje o fizičkoj deobi

STVARNO PRAVO

Prethodno pitanje za odlučivanje o fizičkoj deobi

Parnica po tužbi tužioca za utvrđivanje prava svojine po osnovu održaja predstavlja prethodno pitanje za odlučivanje po predlogu za fizičku deobu.