Tag Archives for " višestruka prodaje istog stana "

Višestruka prodaja stana

OBLIGACIONO PRAVO

Višestruka prodaja stana

Kod višestruke prodaje stana, jači pravni osnov ima lice koje je stvar steklo teretno u odnosu na lice koje je stvar steklo besteretno, a ako su oba lica stan stekla ugovorima o kupoprodaji, onda je za odlučivanje o jačem pravu bitna činjenica ko se nalazi u posedu stana.

Jači pravni osnov za sticanje prava svojine kod višestruke prodaje istog stana

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Jači pravni osnov za sticanje prava svojine kod višestruke prodaje istog stana

U situaciji kada su kod dvostruke prodaje istog stana oba kupca (i prethodni i kasniji) savjesni, jači pravni osnov za sticanje prava svojine ima kupac koji se upisao u katastar nepokretnosti, bez obzira što je stan u državini drugog kupca, a kada nijedan kupac nije upisan u katastar nepokretnosti, jači pravni osnov ima kupac koji se nalazi u posjedu stana.