Tag Archives for " višestruka prodaja iste nepokretnosti "

Jači pravni osnov za sticanje prava svojine u slučaju višestruke prodaje iste nepokretnosti

STVARNO PRAVO

Jači pravni osnov za sticanje prava svojine u slučaju višestruke prodaje iste nepokretnosti

Kod višestrukog otuđenja iste nepokretnosti savesni sticalac ima jači pravni osnov za sticanje prava svojine u odnosu na nesavesnog sticaoca i u slučaju kada je nepokretnost predata u državinu nesavesnom sticaocu.