Necelishodnost pokretanja krivičnog postupka prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO

POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Necelishodnost pokretanja krivičnog postupka prema maloletniku

Prilikom donošenja odluke o (ne)pokretanju krivičnog postupka prema maloletniku sud je dužan da ceni sve okolnosti slučaja pod kojim je delo učinjeno, mišljenje nadležnog centra za socijalni rad i sve pribavljene činjenice i okolnosti vezane za ličnost maloletnika.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)