Upravni akti i naredbodavni akti

UDK: 342.924:355.1(497.11)
342.924:351.74(497.11)

UPRAVNI AKTI I NAREDBODAVNI AKTI
Radojka Marinković, sudija Upravnog suda.

Rezime: Pored opštih izlaganja o pojmovnim određenjima upravnih i naredbodavnih akata, u referatu se razmatraju teorijska i zakonodavna rešenja koja se odnose na date pojmove, uz navođenje odgovarajućih primera iz sudske prakse.
U tom pravcu je obrađen prikaz osnovnih karakteristika upravnih akata i naredbodavnih akata, a posebna pažnja je posvećena paralelnom prikazu sličnosti i razlika između navedenih akata kroz date karakteristike, kao osnova zaključivanja o pravnoj prirodi, pravnoj zaštiti i uslovima za sudsku zaštitu u upravnom sporu.

Ključne reči: upravni akt, naredbodavni akt, upravna stvar, pravna priroda, pravna zaštita, upravni spor.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)