Tag Archives for " ZUP "

Problemi upravnosudske primene Zakona o javnim nabavkama

UDK: 351.712.2(497.11)

PROBLEMI UPRAVNOSUDSKE PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda u penziji.

Rezime: Pitanja javnih nabavki su od izuzetnog značaja za zemlju koja pretenduje da bude demokratsko društvo. Evropska unija je odavno ukazala da se mogući koruptivni elementi najviše uočavaju u ovoj materiji čak i situaciji, kao što je u nas, kada se postupci za zaštitu prava vode u javnom interesu. Otuda nije dovoljno da se u Ustavnom osnovu za donošenje Zakona o javnim nabavkama istaknu bitne pretpostavke za njegovo donošenje, već je bitna sama suština Zakona. Stavljajući akcenat na procesne odredbe u ovom zakonu, nužno je uspostaviti njihovu pravu meru i mesto u odnosu na sistemski zakon u ovoj oblasti, Zakon o opštem upravnom postupku. Ne manje važna je i efikasna upravnosudska zaštita učesnika u postupcima javnih nabavki, kako bi bila ostvarena svrha zakona. U suprotnom, sva nastojanja zakonodavca iz obrazloženja pravnog osnova za donošenje zakona neće postići svoj cilj.

Ključne reči: javne nabavke, javni interes, procesno pravo, ZUP, sudska zaštita.

Poništavanje i ukidanje rešenja u upravnom postupku

UDK: 347.958:35.077.3(497.11)

PONIŠTAVANJE I UKIDANJE REŠENJA U UPRAVNOM POSTUPKU
Ljubodrag PLJAKIĆ, sudija Vrhovnog suda u penziji.

Rezime: Aktuelni Zakon o opštem upravnom postupku je uveo značajne novine u odnosu na prethodni Zakon koji je bio u upotrebi oko pola veka. Čini se da su najozbiljnije promene kod njegovih vanrednih pravnih sredstava pretrpeli instituti poništavanja i ukidanja rešenja u upravnom postupku.
U pitanju je ne samo razdvajanje ova dva instituta već još više od toga: radi se o njihovoj izmenjenoj suštini koja, po mišljenju autora, ima za cilj poboljšanje teksta ovog važnog procesnog zakona.
Referat se bavi detaljnom razradom ne samo ova dva instituta u celini, već i svim aspektima njihove primene počev od različitih pravnih osnova za njihovu primenu, rokovima, kao i pravnim posledicama primene. Kao takav, referat može biti od koristi u prvom redu praktičarima ministarstava i organa autonomne i lokalne samouprave i svim drugim organima koji na osnovu javnih ovlašćenja postupaju u upravnim stvarima.

Ključne reči: ZUP, vanredna pravna sredstva, poništavanje, ukidanje rešenja, razlozi.

Osnovna načela novog Zakona o opštem upravnom postupku

UDK: 342.9:35.077.3(497.11)

OSNOVNA NAČELA NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Novi Zakon o opštem upravnom postupku je stupio na snagu 9. 3. 2016. godine, a u primeni je od 1. 6. 2017. godine. Odredbe čl. 9, 103. i 207. su u primeni od 8. 6. 2016. godine. To je drugi procesni zakon ove vrste od Drugog svetskog rata. Zadatak ovog rada je da prikaže novine u načelima Zakona u odnosu na Zakon koji prestaje da važi početkom primene novog, a i da ukaže na sadržinu načela onako kako ih vidi sudska praksa što će omogućiti i potpuniju primenu ostalih procesnih odredbi. Poruka rada zasnovana na pristupu tumačenja kako samih načela tako i čitavog zakona je u promeni svesti o značaju Zakona i stavljanje u njegovo središte položaja stranke sa njenim pravima i pravnim interesima u postupku, naravno, i sa obavezama. Na taj način i građanin doživljava državu kao svoju, pa će i na zakonu utvrđene obaveze lakše podnositi.

Ključne reči: ZUP, upravna stvar, načela, upravno-sudska praksa, zaštita stranke.