Tag Archives for " rešenje o zameni ugovora o otkupu stana "

Donošenje rešenja kojim se zamenjuje ugovor o otkupu stana

STAMBENO PRAVO

Donošenje rešenja kojim se zamenjuje ugovor o otkupu stana

Lica koja su ostala u stanu dužna su da obaveste zakupodavca o smrti zakupca najkasnije u roku od 60 dana, a zakupodavac je dužan da u roku od 30 dana od isteka tog roka zaključi ugovor o otkupu stana, odnosno odredi lice koje će biti zakupac stana, a ako to ne učini zainteresovano lice može podneti predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje kojim se zamenjuje ugovor o zakupu stana.