Tag Archives for " korišćenje stana "

Stambeni odnosi

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Stambeni odnosi

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporenih odluka nema ničega što ukazuje na proizvoljnu primjenu relevantnih propisa na apelantovu štetu, te kada su redovni sudovi za svoje odluke dali jasne razloge.

Sticanje vlasništva na stanu po osnovu ugovora o otkupu stana i aneksa ugovora

STVARNO PRAVO

Sticanje vlasništva na stanu po osnovu ugovora o otkupu stana i aneksa ugovora

Ne može se steći pravo vlasništva na stanu po osnovu ugovora o otkupu stana i aneksa ugovora koji je zaključen sa različitim prodavcima – ugovoračima.