Tag Archives for " odgovornost države za štetu "

Odgovornost države za štetu usled terorističkih akata

USTAVNO PRAVO

Odgovornost države za štetu usled terorističkih akata

Odgovornost države usled terorističkih akata postoji isključivo u situaciji kada je nastala štetna posledica akata nasilja i terora usmerenih protiv državnog uređenja, i odgovornost je objektivnog karaktera što znači da je potrebno samo postojanje uzročno-posledične veze između akta nasilja ili terora i nastale štete.