Tag Archives for " državni kapital "

Privatizacija državnog kapitala u preduzećima

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Privatizacija državnog kapitala u preduzećima

Nije došlo do kršenja apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Okružni sud odbio apelantov tužbeni zahtjev kojim je tražio da se poništi kao nezakonito rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne odnose kojim je utvrđeno pravo svojine u korist Krajina Borac na predmetnim nepokretnostima i pri tome u obrazloženju dao zadovoljavajuće, jasne i potpune razloge u pogledu primjene odredaba Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima. Ustavni sud ne nalazi bilo kakvu proizvoljnost u tom pogledu. Pri tome, Ustavni sud zaključuje da je Okružni sud u obrazloženju osporene odluke odgovorio na svaki tužbeni navod koji je ocijenjen bitnim i relevantnim za odlučenje, te je za svoje stanovište dao valjane, jasne i logične razloge.