Tag Archives for " naknada štete nastale pogrešnim lečenjem "

Naknada štete nastale pogrešnim lečenjem

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete nastale pogrešnim lečenjem

Pacijent koji zbog stručne greške zdravstvenog radnika u ostvarivanju zdravstvene zaštite pretrpi štetu na svom telu, ili se stručnom greškom prouzrokuje pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja, ima pravo na naknadu štete prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.