Tag Archives for " odluka vanpretresnog veća "

Odluka vanpretresnog veća o osnovanosti optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odluka vanpretresnog veća o osnovanosti optužnice

Da bi se moglo adekvatno ceniti da li ima mesta optužbi neophodno je prilikom rekonstrukcije ceniti kako činjenice koje idu optuženom u prilog tako i činjenice koje ga terete sa aspekta zastupnika javne optužbe.