Tag Archives for " pravo na ličnu slobodu i bezbjednost "

Pravo na ličnu slobodu i bezbjednost

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na ličnu slobodu i bezbjednost

Ustavni sud je u više svojih odluka naglasio da se pravo na slobodu ličnosti ubraja u jedno od najznačajnijih ljudskih prava, te da član 5. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda daje zaštitu da niko ne smije biti proizvoljno lišen slobode. Proizvoljnost lišavanja slobode ocjenjuje se u prvom redu u odnosu na poštovanje proceduralnih zahtjeva zakona koji je primijenjen u konkretnom slučaju i koji mora biti usklađen i sa standardima iz Evropske konvencije.