Tag Archives for " naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora "

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Visina troškova na ime regresa za godišnji odmor i na ime troškova ishrane u toku rada mora biti određena linearno za sve zaposlene, odnosno ovi troškovi moraju biti isplaćeni svim zaposlenima u istom iznosu, bez obzira na stručnu spremu, zvanje i radno mesto.

Naknada za ishranu u toku rada i naknada za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada za ishranu u toku rada i naknada za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Visina naknade za ishranu u toku rada i naknade za regres za korišćenje godišnjeg odmora mora biti određena u istom nominalnom iznosu za sve zaposlene, bez obzira na njihovu stručnu spremu, radno mesto i koeficijent za obračun i isplatu plate.

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Naknada troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora moraju biti iskazani u obračunskoj listi za sve zaposlene, a visina tih naknada mora biti određena linearno za sve zaposlene, tj. mora biti isplaćena svim zaposlenima u istom iznosu, bez obzira na stručnu spremu, zvanje i radno mesto.

Pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu i to za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora.