Tag Archives for " tužilac u upravnom sporu "

Tužilac u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Tužilac u upravnom sporu

Tužilac u upravnom sporu može da bude fizičko, pravno ili drugo lice, ako smatra da mu je upravnim aktom povređeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes, a pod interesom nekog lica zasnovanim na zakonu podrazumeva se samo onaj koji svoje uporište ima u zakonu.