REFORMA UPRAVNOG SUDSTVA U PROCESU JAČANJA VLADAVINE PRAVA  U REPUBLICI SRBIJI

TEMA BROJA

UPRAVNO PRAVO

UDK: 347.998.85(497.11)

COBISS.SR-ID 117602569  

REFORMA UPRAVNOG SUDSTVA U PROCESU JAČANJA VLADAVINE PRAVA  U REPUBLICI SRBIJI

* Radojka Marinković, sudija, predsednica Upravnog suda.

Rezime: Ovaj rad pisan je sa namerom da još jednom ukaže na značaj upravnog sudstva u demokratizaciji modernog pravnog sistema, organizaciju upravnog sudstva u uporednopravnim sistemima, na dugu pravnu tradiciju upravnog spora u Srbiji,   pokazatelje funkcionisanja Upravnog suda u prvih trinaest godina rada, unutrašnje i institucionalne razloge koji su uticali na njegov rad. Referat, takođe, dotiče  razloge sa kojih je potreba reforme upravnog sudstva prepoznata u Strategiji razvoja pravosuđa za period 2020-2025. godine i Akcionom planu za Poglavlje 23  u procesu demokratizacije i pridruživanja, te nužnosti iznalaženja modela rešavanja upravnog spora usaglašenog sa nacionalnim pravnim sistemom, koji bi omogućio građanima efikasnu i delotvornu sudsku zaštitu i obezbedio vladavinu prava.

Ključne reči: upravno sudstvo, upravni spor, uporednopravni sistemi, pravna tradicija, delotvorna sudska zaštita, vladavina prava, Upravni sud.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)