Tag Archives for " preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda "

Odlaganje izvršenja rešenja do donošenja odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

 

Odlaganje izvršenja rešenja do donošenja odluke Upravnog suda

Rešenje Upravnog suda, kojim je odbačen zahtev stranke za odlaganje izvršenja prvostepenog rešenja pre podnošenja tužbe, ne predstavlja pravnosnažnu odluku Upravnog suda iz člana 49. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, čije preispitivanje stranka može tražiti pred Vrhovnim kasacionim sudom podnošenjem zahteva za preispitivanje sudske odluke kao vanrednog pravnog sredstva.

Odbacivanje zahteva za preispitivanje odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Odbacivanje zahteva za preispitivanje odluke Upravnog suda

Zahtev za preispitivanje sudske odluke je nepotpun ako ne sadrži označenje podnosioca zahteva i takav zahtev biće odbačen, jer Zakonom o upravnim sporovima nije propisano da Vrhovni kasacioni sud u prethodnom ispitivanju zahteva nalaže podnosiocu uređenje nepotpunog ili nerazumljivog zahteva.

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje odluke Upravnog suda

Protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda nije dozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke, kada je Upravni sud ocenjivao zakonitost rešenja donetog u postupku revizije ako u upravnom postupku, koji je prethodio reviziji, nije isključena žalba, a zahtev za preispitivanje nije predviđen zakonom u predmetnoj upravnoj stvari i Upravni sud nije odlučivao u punoj jurisdikciji.

Zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

Zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda može se podneti samo zbog povrede zakona, drugog propisa ili opšteg akta ili povrede pravila postupka koja je mogla biti od uticaja na rešenje stvari, a ne i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

Protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda stranka i nadležni javni tužilac mogu da podnesu Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje sudske odluke kada je to zakonom predviđeno, u slučajevima kada je sud odlučivao u punoj jurisdikciji i u stvarima u kojima je u upravnom postupku bila isključena žalba.

Nedozvoljenost zahteva za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljenost zahteva za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

Rešenje kojim je tužba odbačena kao nedozvoljena, ne može se smatrati pravnosnažnom sudskom odlukom donetom u upravnom sporu, zbog čega nisu ispunjeni procesni uslovi iz člana 49. stav 1. Zakona o upravnim sporovima za podnošenje zahteva za njeno preispitivanje.