Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

Uslovni otpust iz VPD

Prilikom ocene da li će se osuđeni uslovno otpustiti, sud je dužan da zauzme jasan stav da li se osuđeni u toku izdržavanja kazne zatvora tako popravio da se sa osnovom može očekivati da će se na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće učiniti novo krivično delo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)