Tag Archives for " namerno oštećenje poverilaca "

Stečajni postupak – namerno oštećenje poverilaca

PRIVREDNO PRAVO

Stečajni postupak – namerno oštećenje poverilaca

Namerno oštećenje poverilaca postoji uvek kada je pravni posao, odnosno pravna radnja preduzeta u poslednjih pet godina pre podnošenja predloga za pokretanje stečaja ili posle toga, sa namerom oštećenja jednog ili više poverilaca, ako je saugovarač stečajnog dužnika znao za nameru stečajnog dužnika.