Tag Archives for " omogućavanje uživanja opojne droge "

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Kada je prvostepeni sud dokazima utvrdio da je okrivljeni kod sebe držao kesicu sa opojnom drogom kokain, neto mase 0,07 gr tada je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, pa je nebitna okolnost za postojanje navedenog krivičnog dela, u kojoj meri ta količina opojne droge izaziva psihoaktivna dejstva na organizam okrivljenog.

Omogućavanje uživanja opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojnih droga

Krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga može biti izvršeno u pokušaju, s obzirom da se radi o krivičnom delu za koje se može izreći kazna zatvora od pet godina.

Neovlašćeno držanje opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćeno držanje opojnih droga

Kada se okrivljeni nalazio u fazi toksikomanske zavisnosti od opojne droge amfetamin, a kod sebe je držao 275 grama navedene opojne droge upakovane u tri kese, a po nalazu veštaka medicinske struke pomenuta opojna droga trajala bi mu oko dva meseca, a sud mu je izrekao i meru bezbednosti obavezno lečenje narkomana iz člana 83. KZ, tada se radi o manjoj količini opojne droge, koju je okrivljeni držao za sopstvene potrebe, učinio je krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, a ne krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Omogućavanje uživanja opojnih droga – posebna krivična dela i zajedničke radnje okrivljenih

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojnih droga – posebna krivična dela i zajedničke radnje okrivljenih

Kada je drugookrivljena zajedno i po prethodnom dogovoru sa prvookrivljenim donela u stan roditelja prvookrivljenog opojnu drogu amfetamin i istu dala prvookrivljenom radi uživanja, a prvookrivljeni je njoj stavio na raspolaganje prostorije stana ali i pojedine uređaje u stanu – frižider radi odlaganja amfetamina, tada je svako od okrivljenih izvršio po jedno krivično delo omogućavanja uživanja opojnih droga.

Omogućavanje uživanja opojne droge

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojne droge

To što okrivljeni nije imao umišljaj da omogući drugoj okrivljenoj da uživa opojne droge je bez značaja, kod činjenice da joj je stavio na raspolaganje frižider u stanu radi odlaganja amfetamina kao i prostorije u stanu radi uživanja opojnih droga.

Omogućavanje uživanja opojne droge

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Omogućavanje uživanja opojne droge

Kada je okrivljeni kritičnom prilikom svedocima dao na uživanje zapaljenu, ručno pravljenu cigaretu od opojne droge, to predstavlja radnju omogućavanja uživanja opojne droge preduzetu prema više lica, koja čini obeležje kvalifikovanog oblika krivičnog dela ovog krivičnog dela.

Zakon o amnestiji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o amnestiji

Amnestiji ne podležu lica pravnosnažno osuđena od strane nadležnih sudova, odnosno njihovih posebnih odeljenja, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela.