Tag Archives for " opojne droge "

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu i zahtev za zaštitu zakonitosti

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oslobođenje od kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu i zahtev za zaštitu zakonitosti

Količina droge ne može isključivati mogućnost primene odredbe kojom se daje mogućnost da sud oslobodi kazne učinioca koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu.

Krijumčarenje i zloupotreba opojnih droga u BiH

UDK 343.575(497.6)

KRIJUMČARENJE I ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA U BiH
Damir Bilić, MA, Sarajevski kiseljak d. d, Bosna i Hercegovina.

Rezime: U ovom radu bavićemo se razmatranjem opštih pojmova opojnih droga, krivičnim postupcima koji su primjenjeni na prostoru Bosne i Hercegovine u njihovom suzbijanju kao i samom zloupotrebom opojnih droga. Na kraju ćemo pokušati navesti šta su državne institucije uradile po pitanju prevencije krijumčarenja droge i interpretirati neke statističke pokazatelje nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga u Bosni i Hercegovini. Pravni sistem Bosne i Hercegovine sadrži niz odredbi kojima se propisuje odgovornost i kažnjavanje za nedozvoljene radnje i djelatnosti pojedinaca i grupa u vezi i povodom opojnih droga.

Ključne riječi: opojne droge, krijumčarenje, neovlašteni promet opojnih droga, prevencija protiv opojnih droga, krivična djela, zakoni.

Zloupotreba opojnih droga u njemačkom i švajcarskom krivičnom pravu

UDK: 343.85:343.575
343.2

ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA U NJEMAČKOM I ŠVAJCARSKOM KRIVIČNOM PRAVU
Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka i član Evropske akademije nauka i umjetnosti.
Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Doc. dr Vladimir M. Simović, tužilac Tužilaštva BiH i docent Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci.

Rezime: Na bazi međunarodnih standarda koji su usvojeni u okviru i pod okriljem Organizacije ujedinjenih nacija sva nacionalna zakonodavstva poznaju više različitih oblika i vidova ispoljavanja krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga. Radi se o različitim djelatnostima neovlašćene proizvodnje, prometa i na drugi način podstrekavanja ili omogućavanja drugim licima da dođu u posjed opojnih droga radi neposrednog unošenja u organizam čime se ozbiljno ugrožava njihovo zdravlje, pa i život. Zavisno od potreba svake pojedine države, razlikuju se krivična djela za čije učinioce su propisane različite vrste i mjere kazni i drugih krivičnih sankcija. Slična je situacija i sa zakonodavstvom Savezne Republike Njemačke i Švajcarske. U radu se analizira sistem krivičnih djela u različitim oblicima i vidovima ispoljavanja za čije učinioce su propisane teške krivične sankcije.

Ključne riječi: opojne droge, zloupotreba, zakon, krivično djelo, sankcija.

Zakon o amnestiji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o amnestiji

Amnestiji ne podležu lica pravnosnažno osuđena od strane nadležnih sudova, odnosno njihovih posebnih odeljenja, u postupcima vođenim u skladu sa nadležnošću određenom Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih teških krivičnih dela.