Tag Archives for " ćutanje uprave "

ĆUTANJE UPRAVE

OGLEDI

UPRAVNO PRAVO

UDK: 3.077.3:342.9(497.11)
347.56
COBISS.SR-ID 83372297

ĆUTANJE UPRAVE
* Mr Nikola Kitarović, sudija Upravnog suda.

Rezime: Ćutanje uprave predstavlja nedonošenje rešenja i neobaveštavanje stranke o njemu u propisanim rokovima. U Zakonu o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/16 i 95/18 – u daljem tekstu: ZUP) ćutanje uprave je, po pravilu, izjednačeno sa nepovoljnim rešenjem po stranku, dakle sa izdavanjem negativnog rešenja. Stoga je odredbom člana 151. stav 3. ZUP stranci dato ovlašćenje da izjavi žalbu zbog uskraćivanja njenog prava na odluku uopšte, bez obzira na sadržinu. Žalbom zbog ćutanja uprave se napada nezakonita pasivnost organa u vidu prekoračenja rokova za rešavanje konkretne upravne stvari.
Zakonom o upravnim sporovima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 111/09) se obezbeđuje sudska zaštita pojedinačnih prava i pravnih interesa i zakonitost rešavanja u upravnim pojedinačnim stvarima, pa i u slučaju ćutanja upravnih organa: odredbom člana 15. ZUS je propisano da se upravni spor može pokrenuti i kada nadležni organ o zahtevu, odnosno žalbi stranke nije doneo upravni akt, pod uslovima predviđenim ovim zakonom.
Ključne reči: ćutanje uprave.