Tag Archives for " solemnizacija "

NOVE PRAVOSUDNE PROFESIJE

NOVE PRAVOSUDNE PROFESIJE

STRUČNI SAVET
JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE
Pitanja i odgovori

Da li javni beležnik može solemnizovati (potvrditi) ugovor o prometu nepokretnosti kada prodavac nije uknjižen kao vlasnik u katastru (vanknjižni vlasnik), a predmetnu nepokretnost je stekao na osnovu ugovora koji je solemnizovan kod javnog beležnika imajući u vidu odredbe čl. 61, 85. i 117. Zakona o državnom premeru i katastru?

Javni beležnik notar, javna služba sa privatnom kasom posle noveliranja Zakona o javnom beležništvu

UDK: 347.961.7(497.11)

JAVNI BELEŽNIK NOTAR, JAVNA SLUŽBA SA PRIVATNOM KASOM POSLE NOVELIRANJA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU
Dr Predrag Baroš, advokat.

Rezime: Početak rada prvih javnih beležnika u Srbiji uslijed načina na koji je zakonodavac uredio nadležnost beležnika izazvao je dugotrajni štrajk advokata koji je nedavno okončan. Štrajk advokata prouzrokovao je dve izmene prethodno usvojenog rešenja Zakona o javnom beležništvu. Da li je zakonodavac posljednjim izmenama Zakona o javnom beležništvu usvojio adekvatno zakonsko rešenje?

Ključne riječi: javni beležnik, javno beležništvo, notar, advokat, javna isprava, solemnizacija, nepokretnosti.