Zastarelost naknade potraživanja Parking servisa

UDK: 347.439
351.81:625.712.63(497.11)

ZASTARELOST NAKNADE POTRAŽIVANJA PARKING SERVISA – ZASTARELOST DUGA PO OSNOVU IZDATIH DOPLATNIH KARATA ZA PARKIRANJE VOZILA
Maja Gluščević, diplomirani pravnik, advokatski pripravnik.

Rezime: Kako su odluke Vrhovnog kasacionog suda Srbije značajne za ujednačavanje sudske prakse u Republici Srbiji, kao i radi tumačenja prava, a da se iste odnose na sve građane Srbije, tj. da su odluke ovog suda od opšteg interesa za sve učesnike u pravnom saobraćaju, može se zaključiti da je uloga ovog suda veoma značajna. Ovaj sud štiti pravni poredak od neujednačene sudske prakse i predstavlja efikasan sistem zaštite učesnika u pravnom saobraćaju. To je učinio i u ovom slučaju koji se odnosi na rok zastarelosti potraživanja Parking servisa zasnovanih na doplatnim kartama za parkiranje vozila.

Ključne reči: zastarelost potraživanja, rokovi zastarelosti, komunalne delatnosti, Parking servis, parking prostor.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)