Category Archives for "Vesti"

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Moguće kašnjenje pošiljki zbog štrajka JP “Pošta Srbije”

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo Vas da, zbog štrajka radnika JP “Pošta Srbije”, sve pošiljke koje su predate na slanje u decembru nisu isporučene i Pošta ne garantuje vreme i rok isporuke. Štrajk nije bio najavljen, te nismo bili obavešteni prilikom predaje pošiljaka na početku meseca.
Odmah nakon završetka štrajka ćemo poslati sve zaostale pošiljke i pristigle porudžbine.

Molimo Vas za razumevanje i strpljenje.

Unapred zahvalni,

IP “Glosarijum”

Jednodnevni seminar – Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi je ozbiljan problem kako za pojedinačnog učenika (žrtvu, nasilnika), njegovu porodicu, razred, školu, tako i za celokupno društvo. S obzirom da nasilničko ponašanje u školi ne prolazi samo od sebe, potrebno je što pre delovati kada se pojavi. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja važno da se sa njegovim sprečavanjem počne što ranije, već u nižim razredima osnovne škole.
Nasilje u školi kao ozbiljan i urgentni društveni problem, mora se rešavati sistemski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, preko škole, pa do skupštine i vlade).
Seminar sa diskusijom ima za cilj da se ukaže na prirodu, oblike, korene i načine prevencije nasilničkog ponašanja vršnjaka na osnovnoškolskom uzrastu. Zatim, da pruži pomoć učenicima i osoblju škole (direktoru, nastavnicima, razrednim starešinama, stručnim saradnicima, psiholozima, pedagozima, obezbeđenju, spremačicama itd.) u prepoznavanju različitih vrsta nasilja i u njihovoj borbi protiv nasilja (kako sprečiti nasilje, kako stvoriti dobru klimu u razredu, kako rešavati sukobe, šta raditi sa nasilnikom, a šta sa žrtvom itd.). A krajnji cilj je da se deca u školi osećaju sigurno, zbrinuto, prihvaćeno i zadovoljno.
Kroz predavanje i diskusiju učesnici ovog programa imaju priliku da ovladaju kako teorijskim znanjem o problemima nasilničkog ponašanja, ali i praktičnim veštinama (socijalne veštine uspešne komunikacije, empatije, medijacije) kojima se mogu poslužiti u njegovom suzbijanju.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Kako razlikovati vršnjačke sukobe, koškanje, zadirkivanje od vršnjačkog nasilja?
> Koji su činioci koji utuču na porast nasilja učenika u osnovnoj školi? Koja je uloga porodice, a koja šire socijalne sredine?
Kako prepoznati decu koja su sklona nasilju, a kako decu koja često postaju žrtve?
> Zašto su neka deca često sklona nasilju, koji su njihovi motivi i ciljevi?
> Da li nulta tolerancija na nasilje znači suzbijanje svake agresovnosti učenika?
> Kakva je uloga roditelja i porodice u sprečavanju nasilja u školi?
> Da li strogim kaznama može iskoreniti vršnjačko nasilje u školi?
> Koje su preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja u školi najprimerenije i najdelotvornije?

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 23. decembar 2019, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Jednodnevni seminar – Vršnjačko nasilje u srednjoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u srednjoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u srednjoj školi može imati dramatične oblike i dovesti do teških posledica ne samo za učesnike nasilja (žrtvu, nasilnika), porodicu, razred, školu, nego i za celokupno društvo. Zato je za prevenciju i tretman vršnjačkog nasilja na starijem uzrastu potrebno mnogo stručnog znanja, veštine i strpljenja.
Nasilje u srednjoj školi koje postaje ozbiljan i urgentni društveni problem, mora se rešavati planski i sistemski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, preko škole, centara za socijalni rad, policije, sudstva, NVO, pa do skupštine i vlade).
Seminar sa diskusijom ima za cilj da se ukaže na prirodu, oblike, korene i načine prevencije nasilničkog ponašanja učenika u srednjoškolskom uzrastu. Zatim, da pruži pomoć učenicima i osoblju škole (direktoru, nastavnicima, razrednim starešinama, stručnim saradnicima, psiholozima, pedagozima, obezbeđenju, spremačicama itd.) u prepoznavanju različitih vrsta nasilja (verbalnog, fizičkog, seksualnog i posebno, nasilja na društvenim mrežama) i u njihovoj borbi protiv nasilja (kako sprečiti nasilje, kako stvoriti dobru klimu u razredu, kako nenasilno rešavati sukobe, šta raditi sa nasilnikom, a šta sa žrtvom itd.). A krajnji cilj je da se deca u školi osećaju bezbedno, dobro, prihvaćeno i prijatno.
Kroz predavanje i diskusiju učesnici ovog programa imaju priliku da ovladaju teorijskim znanjem o psihološkoj prirodi, uzrocima i problemima nasilničkog ponašanja, ali i praktičnim veštinama (socijalne veštine kao što su uspešna komunikacija, preusmeravanje agresivnosti, kontrola besa, razvoj emocionalne inteligencije, empatije, rešavanja sukoba medijacijom) kojima se mogu poslužiti u njegovom suzbijanju.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Uloga porodice, naročito roditelja i stila vaspitanja u formiranju nasilnih obrazaca ponašanja?
> Koliko društvena sredina, posebno mediji, utiču na porast vršnjačkog nasilja u srednjoj školi? 
> ​
Kako razlikovati vršnjačke sukobe i pseudoagresiju od vršnjačkog nasilja?
> ​Kako prepoznati decu koja su sklona nasilju, a kako decu koja često postaju žrtve?
> ​
Zašto su neki učenici često skloni nasilju, koji su njihovi motivi i ciljevi?
Zašto vršnjaci koji posmatraju nasilje ne nastoje da spreče nasilje, pa ga čak nekada i podstiču, nenamerno (snimanje mobilnim telefonom) ili namerno (bodrenjem nasilnika)? 
Da li nulta tolerancija na nasilje znači suzbijanje svake agresovnosti učenika?
Da li se strogim kaznama može iskoreniti vršnjačko nasilje u školi?
Koje su preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja u srednjoj školi najprimerenije i najdelotvornije?
> Kojom vrstom tretmana se može izmeniti nasilnički obrazac ponašanja i stavovi prema nasilju?

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 16. decembar 2019, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Ćutanje administracije, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači: 

- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 1. novembar 2019, od 10h do 15h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Dnevni red:

10:00-11:30 – tema dana
11:30-12:00 – pauza
12:00-13:00 – sudska praksa
13:00-13:30 – pauza
13:30-15:00 – diskusija

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Jednodnevni seminar – Agresivnost i vršnjačko nasilje u predškolskim ustanovama

Vršnjačko nasilje je ozbiljan problem kako za dete, porodicu, tako i za celokupno društvo. Po mišljenju stručnjaka, začetak nasilnog ponašanja dece i mladih javlja se već u predškolskom dobu. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja starije dece važno da se sa sprečavanjem nasilničkog ponašanja među vršnjacima počne što ranije, već u predškolskim ustanovama. Pošto je to nasilje društveni problem ono se mora rešavati sistematski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, vrtića do Skupštine i Vlade).
Seminar sa diskusijom ima za cilj da se ukaže na prirodu, korene i načine prevencije agresivnog i nasilničkog ponašanja dece u predškolskom uzrastu. Takođe, namera je da se pruži pomoć osoblju vrtića (vaspitačicama, medicinskim sestrama, stručnim saradnicima, rukovodiocima, spremačicama itd.) u njihovoj borbi protiv nasilja. A krajnji cilj je da se deca u vrtiću osećaju sigurno, zbrinuto i prijatno.
Kroz seminar i diskusiju učesnici ovog programa imaju priliku da ovladaju kako teorijskim znanjem o problemima nasilničkog ponašanja, tako i praktičnim veštinama kojima se mogu poslužiti u njegovom suzbijanju.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Kako razlikovati vršnjačke sukobe, agresivno ponašanje od vršnjačkog nasilja?
> Gde su koreni agresivnosti i nasilja kod dece u predškolskom uzrastu?
> Zašto su neka deca agresivnija i sklonija nasilju od druge?
> Kako prepoznati decu koja su sklona nasilju, a kako decu koja često postaju žrtve?
> Šta da radi žrtva nasilja, da uzvrati ili ne?
> Šta treba odrasli da učine, a šta ne, kada se javi problem nasilja u vrtiću?
> Koliko su kazne za dečje nasilničko ponašanje efikasne?
> Koje su preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja najprimerenije u vrtiću?

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 25. novembar 2019, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Jednodnevni seminar – Sporna pitanja u radu predškolskih ustanova

Koji su problemi zaposlenih u predškolskim ustanovama i kako ih rešavati?

Prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada regulisana su opštim i posebnim zakonima. Zbog velikog broja zakona koji regulišu radnopravni status zaposlenih, često se pojavljuju nedoumice u primeni.
Postoje mnoga nerešena pitanja vezana za uslove za prijem u radni odnos, postupak i način prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vreme, status pripravnika, radnopravni status direktora.
Takođe, sporna je i primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao i „večiti“ postupci javnih nabavki.

Predškolske ustanove su prvi stepenik u obrazovanju deteta, samim tim i jedna od najvažnijih institucija u dečjem razvoju. Da bismo pomogli zaposlenima u predškolskim ustanovama, da rešite najčešće nedoumice sa kojima se suočavate u svakodnevnom radu, organizujemo jednodnevno savetovanje sa najeminentnijim predavačima.

Teme i predavači:
- Uslovi za prijem u radni odnos
- Postupak i način prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vreme
- Status pripravnika
- Radnopravni status direktora

predavač: Biljana Antić, prosvetni inspektor

- Primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
predavač: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

- Aktuelna sudska praksa u postupcima javnih nabavki
predavač: Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 15. novembar 2019, od 14h do 18h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije po seminaru je 9.800,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

1 2 3 9