Category Archives for "Vesti"

Tradicionalno jesenje savetovanje. Ponovo u Vrnjačkoj Banji!

SPORNA PITANJA PRAVNE PRAKSE
I ZAKONODAVSTVA

14 – 17. 11. 2023.
Zepter hotel, Vrnjačka Banja

 

14.11.2023.
* Problemi registracije i upisa nepokretnosti u Srbiji i pravci za njihovo rešavanje
– Prof. dr Miloš Živković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
* Zadužbine i stanarsko pravo
– Prof. dr Ilija Babić, univerzitetski profesor u penziji
* Pravo na dom u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda, uz osvrt na izvršni postupak
– Nenad Petrov, savetnik Ustavnog suda Srbije
* Problemi prilikom kupoprodaje neregistrovanih (neuknjiženih) nepokretnosti
– Marina Mihailović, Advokatska kancelarija Caković /Tomić

15.11.2023.
* Mini eletrane i naknada štete
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* (Ne)odgovornost novoosnovanog privrednog društva za obaveze osnivača
– Dr Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
– Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu
* Stečaj preduzetnika
– Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu
* Predložene novine u zakonskom regulisanju zaštite prava na suđenje u razumnom roku
– Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda

16.11.2023.
* Pravo na godišnji odmor

–  Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji
* Disciplinska odgovornost državnih službenika
– Dr Nataša Zavođa, Ministarstvo kulture
* Diskriminacija u svetu rada – osvrt na rizik diskriminacije prilikom utvrđivanja viška zaposlenih
– Mr Mina Kuzminac, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
* Institucionalno alternativno rešavanje radnih sporova kao mogući mehanizam za rasterećenje sudova
– Dr Ivica Lazović, direktor Agencije za mirni rešavanje radnih sporova
* Pitanja i odgovori
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

17.11.2023.
* Pravo podnosioca predstavke na učešće u postupku i zloupotreba prava na predstavku
– Radojka Marinković, sudija, predsednica Upravnog suda
* Registar sudskih zabrana
– Dr Nebojša Šarkić, profesor emeritus Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
* Vanparnični i javnobeležnički postupak
– Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Preispitivanje notarskih odluka
– Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu

 • Plan rada:
  Predavanja i diskusija svakog dana:
  10.00 – 14.00 časova (kafe pauza od 30 minuta)
  17.00 – 19.00 časova (po potrebi)
 • Šta dobijate:
  * Zbornik radova – sva izlaganja predavača
  * Sertifkat o učešću na savetovanju
 • Cenovnik savetovanja:
  Cena kotizacije po učesniku iznosi
  45.000,00 RSD + PDV (390,00 EUR / 750,00 BAM).
  Pogodnosti:
  Za prijavu više od dva učesnika iz jedne ustanove ili preduzeća odobravamo popust 10% za svakog sledećeg učesnika.
  Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
 • Cenovnik smeštaja:
  Smeštaj učesnika je obezbeđen u hotelu Zepter Hotel Vrnjačka Banja 4*
  Cene smeštaja su date po 1 osobi na bazi četiri puna pansiona
  (13-17. 11. 2023)
  1/1 = 54.750,00 RSD (466,00 EUR / 914,00 BAM)
  1/2 = 45.780,00 RSD (390,00EUR / 764,00 BAM)
 • Pansion počinje 13. 11. 2023. od 15.00 časova.
  13. 11. 2023. – večera
  14-16. 11. 2023. – doručak, ručak, večera
  17. 11. 2023. – doručak i ručak
 • Prijava za savetovanje
  Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: SPORNA PITANJA PRAVNE PRAKSE I ZAKONODAVSTVA, 13 - 17. 11. 2023. Vrnjačka Banja.
  Kontakt telefon:
  Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.

 

 

Jednodnevno savetovanje – PRESTANAK RADNOG ODNOSA

prestanak radnog odnosa

    JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

prestanak radnog odnosa

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
24.  7.  2023.
IP „Glosarijum“,
Kraljevića Marka br. 1

Predavači:

– Dr Nataša Zavođa, Ministarstvo kulture
Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

T E M E:

 • Prestanak radnog odnosa
  (Zakon o radu kao opšti radnopravni zakon; konvencije MOR-a;  razlozi za prestanak radnog odnosa; prestanak radnog odnosa
  nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca; prestanak radnog odnosa istekom roka na koji je zasnovan-radni odnos zasnovan
  na određeno vreme – član 37. Zakona o radu; prerastanje radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme i sudska praksa)
 • Prestanak radnog odnosa kad zaposleni napuni 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja
  (prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – član 18. stav 1. tač. 1. i 2. važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranja;
  uslovi za sticanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju – čl. 19-20. navedenog zakona; invalidska penzija)
 • Prestanak radnog odnosa sporazumom između zaposlenog i poslodavca
 • Prestanak radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog
 •  Prestanak radnog odnosa na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg  od 18 godina života
  (zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18 godina; zaštita omladine – čl. 80-88. Zakona o radu)
 • Prestanak radnog odnosa smrću zaposlenog i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom
 • Prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca
  (razlozi za otkaz; skrivljeno ponašanje zaposlenog; nepostojanje opravdanog razloga za otkaz u smislu člana 179. Zakona o radu)
 • Postupak pre prestanka radnog odnosa
  (pisano obaveštenje poslodavca i upozorenje poslodavca na postojanje razloga za otkaz, rok zastarelosti, dostavljanje akta
  o otkazu ugovora o radu, formalnost akta i obaveza poštovanja rokova, izjašnjenje zaposlenog i eventualno  sindikata na
  dostavljeno upozorenje, obaveze poslodavca)
 • Nezakonit prestanak radnog odnosa i njegove pravne posledice
  (primeri iz sudske prakse)
 • Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.00 – predavanje

13.00 – 14.00 – pitanja i odgovori

Prednost rada u manjim grupama:

– mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačem,

– individualniji pristup,

– efikasniji sistem edukacije,

– informisanje o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Svoja pitanja za predavača poslati na mejlglosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave .

 

Cena kotizacije je 10.900,00 + PDV.

*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.

*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.

                                   Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se! 

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.
Prijava za učešće na savetovanju PRESTANAK RADNOG ODNOSA

 

 

 

 

Jednodnevni seminar – Načela i pravna zaštita u upravno-procesnom pravu(u upravnom postupkui upravnom sporu)

JEDNODNEVNI SEMINAR

NAČELA I PRAVNA ZAŠTITA U UPRAVNO-PROCESNOM PRAVU
(U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU)

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
26.  6.  2023.
IP „Glosarijum“, Kraljevića Marka 1, Beograd


Predavač:
Prof. dr Zoran Tomić, Pravni fakultet u Beogradu

 

 TEME:

– ĆUTANJE UPRAVE OBLICI I PRAVNA ZAŠTITA
–  OBLICI UPRAVNIH AKTIVNOSTI, NAROČITO UPRAVNI UGOVOR
– SUPSIDIJARNA I SHODNA PRIMENA PROPISA U UPRAVNO-PROCESNOM  PRAVU
– DISKRECIONA ( SLOBODNA) UPRAVNA OCENA
– PUNA SUDSKA  JURISDIKCIJA U UPRAVNOM SPORU
– ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA U UPRAVNOM POSTUPKU  I UPRAVNOM SPORU
– PITANJE  NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH  UPRAVNO SUDSKIH ODLUKA
– PING-PONG EFEKAT KOD PRVOSTEPENOG I DRUGOSTEPENOG ODLUČIVANJA
– NAČELA ZUP I ZUS
– PROCESNE VEZE OPŠTEG UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNO SUDSKOG SPORA
– TAKOZVANA VANREDNA PRAVNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU
– PRAVNI LEKOVI

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.00 – predavanje

13.00 – 14.00 – pitanja i odgovori

 

Prednost rada u manjim grupama:

– mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačem,

– individualniji pristup,

– efikasniji sistem edukacije,

– informisanje o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Svoja pitanja za predavača poslati na mejlglosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave.

 

Cena kotizacije je 9.900,00 + PDV.

*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.

*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.

                                   Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Prijava za seminar Načela i pravna zaštita u upravno-procesnom pravu
(u upravnom postupku i upravnom sporu)

Koreni i prevencija nasilja u školi – jednodnevni seminar

 

KORENI I PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLI

 

Vršnjačko nasilje u školi, uverili smo se nažalost, može imati dramatične i tragične posledice ne samo za učesnike i svedoke nasilja, nego za i celokupno društvo. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja potrebno mnogo stručnog znanja i veštine. Nasilje u školi postalo je krajnje ozbiljan, zastrašujući i urgentni društveni problem, koji se mora rešavati planski, sistemski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, preko škole, policije, sudstva, pa do skupštine i vlade).

Ovaj seminar ima za cilj da se ukaže na prirodu, korene i načine prevencije nasilničkog ponašanja učenika na školskom uzrastu. Zatim, da pruži pomoć učenicima, roditeljima i osoblju škole  u njihovoj borbi protiv nasilja (kako sprečiti nasilje, kako stvoriti dobru klimu u razredu, kako nenasilno rešavati sukobe itd.). A krajnji cilj je da se deca u školi osećaju bezbedno, dobro i zadovoljno.

Kroz predavanje i diskusiju učesnici imaju priliku da ovladaju  teorijskim znanjem o psihološkoj prirodi i uzrocima nasilničkog ponašanja, ali i da se upoznaju veštinama kojima se ono može sprečiti.

 • Uloga društva, medija i porodice i stila vaspitanja u formiranju nasilnih obrazaca ponašanja?
 • Da li se samo represijom i strogim kaznama može iskoreniti vršnjačko nasilje u školi?
 • Koje su efikasne preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja u srednjoj školi najprimerenije i najdelotvornije?
 • Kako razviti kapacitete za nenasilnu komunikaciju, empatiju, emocionalnu inteligenciju, kontrolu besa i druge socijalne veštine?
 • Normativni okvir
 •  Maloletnici i krivična dela sa elementima nasilja
 • Zvanični podaci o krivičnim delima sa elementima nasilja
 • Šta je vršnjačko nasilje?
 • Različiti primeri nasilnih radnji i ponašanja iz sudske prakse
 • Postupanje nadležnih organa prema maloletnicima u sukobu sa zakonom
 • Policija, javno tužilaštvo, nadležni sudovi
 • Uloga škole u sprečavanju i otkrivanju vršnjačkog nasilja
 • Organi starateljstva – uloga sistema socijalne zaštite u pojedinim fazama krivičnog postupka prema maloletnicima

Predavači:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu

 

Održavanje seminara:
2. jun 2023. od 10h do 14h

Mesto održavanja:
Beograd, Kraljevića Marka br. 1
(prostorije IP „Glosarijum“)

 

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.30 – predavanje

13.30 – 14.00 – pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 9.900,00 + PDV.*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata. Napomena: Popusti se ne mogu sabirati. Mole se učesnici da blagovremeno dostave svoja pitanja za predavača.

Prijava za seminar: Koreni i prevencija nasilja u školinasilja u školama

PRIJAVITE SE SADA!

Tradicionalna prolećna savetovanja u Vrnjačkoj Banji! April 2023

Zepter hotel Vrnjačka Banja

AKTUELNA PITANJA U OBLASTI PROCESNOG, IMOVINSKOG I RADNOG PRAVA
25-28.4.2023.
Hotel Zepter Vrnjačka Banja

25. 4. 2023.
* Pravo na imovinu u praksi Evropskog suda
Dr Nataša Plavšić, sudija Ustavnog suda Srbije
* Pravo na imovinu u praksi Ustavnog suda
Nenad Petrov, savetnik Ustavnog suda Srbije
* Sporna pitanja u restituciji
Vlastimir Stojanović, Agencija za restituciju
* Reforma upravnog sudstva u procesu jačanja vladavine prava u Republici Srbiji
Radojka Marinković, sudija predsednica Upravnog suda
* Položaj pravosudnih profesija u svetlu novih zakonskih izmena
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union

26. 4. 2023.
* Pasivna legitimacija u postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Naknada za eksproprijaciju
– Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Unovčenje imovine bivših republika u postupku stečaja
– Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
– Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu

* Raspodela likvidacionog ostatka i viška deobne mase
– Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda

27. 4. 2023.
* Povremeni i privremeni poslovi
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Posredovanje u radnom sporu
– Doc. dr Mila Petrović, Pravni fakultet Univerziteta Union
– Prof. dr Bojan Urdarević, Pravni fakultet u Kragujevcu
* Neopravdano bolovanje kao otkazni razlog
– Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
* Arbitražno rešavanje radnih sporova u praksi u Republici Srbiji
– Dr Ivica Lazović, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova

28. 4. 2023.
* Izvršenje u radnom pravu
– Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad,
Univerzitet Union, Beograd
* Mobing u medicinskoj praksi
– Prim. dr Marjana Trkulja, psihijatar, Institut za medicinu rada Srbije

Plan rada:
Predavanja i diskusija svakog dana:
10.00 – 14.00 časova (kafe pauza od 30 minuta)
17.00 – 19.00 časova (po potrebi)

Šta dobijate:
* Zbornik radova – sva izlaganja predavača
* Sertifkat o učešću na savetovanju

Cenovnik savetovanja:
Cena kotizacije po učesniku iznosi
42.900,00 RSD + PDV (370,00 EUR / 715,00 BAM).
Pogodnosti:
Za prijavu više od dva učesnika iz jedne ustanove ili preduzeća odobravamo popust 10% za svakog sledećeg učesnika.
Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

Cenovnik smeštaja:
Smeštaj učesnika je obezbeđen u hotelu Zepter Hotel Vrnjačka Banja 4*
Cene smeštaja su date po 1 osobi na bazi četiri puna pansiona
(24-28. 4. 2023)
1/1 = 47.500,00 RSD ( 405,00 EUR /790,00 BAM)
1/2 = 39.100,00 RSD (355,00 EUR /650,00 BAM)

Pansion počinje 24. 4. 2023. od 15.00 časova.
24. 4. 2023. – večera
25-27. 4. 2023. – doručak, ručak, večera
28. 4. 2023. – doručak i ručak

Prijava za savetovanje
Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: SPORNA PITANJA PRAVNE PRAKSE I ZAKONODAVSTVA, 13 - 17. 11. 2023. Vrnjačka Banja.
Kontakt telefon:
Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.
1 2 3 14