Pravni položaj i granice odgovornosti članova upravnog odbora banaka

UDK: 342.951:336.71-057.17

PRAVNI POLOŽAJ I GRANICE ODGOVORNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BANAKA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Prilikom ocene zakonitosti rada pojedinih banaka, uvek se mora imati u vidu razgraničenje nadležnosti organa banke koja je precizno regulisana odgovarajućim odredbama Statuta na osnovu ovlašćenja iz Zakona. Pri tome se imaju u vidu nadležnosti, pa prema tome, i odgovarajuće odgovornosti članova Upravnog i Izvršnog odbora banke, Odbora za upravljanje aktivom i pasivom, kao i Odbora za praćenje poslovanja banke (Odbora za reviziju).
Međutim, kada se u praksi donose pojedinačna rešenja sa karakterom upravnih akata, onda se često mešaju nadležnosti pa se kod izricanja odgovarajućih mera penalnog karaktera predsedniku i članovima Upravnog odbora banke stavljaju na teret neizvršavanje ili nepravilno izvršavanje poslova iz nadležnosti drugih organa.
Zadatak ovog referata je da preko praktičnih primera ukaže na različit pristup osnova i domašaja odgovornosti upravne i upravno-sudske prakse po pitanju odgovornosti za rad predsednika i članova Upravnog odbora banke.

Ključne reči: članovi Upravnog odbora, Odbor za upravljanje aktivom i pasivom, Odbor za reviziju, penalna odgovornost i njeni domašaji, visina kazne, saslušanje stranke.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)