Upravni spor pune jurisdikcije

UDK: 35.077.2

UPRAVNI SPOR PUNE JURISDIKCIJE
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda, u penziji.

Rezime: Osnovna karakteristika rešavanja u upravnom sporu pune jurisdikcije je u potpunosti i kompletnosti sudske zaštite budući da se sud uvažavanjem tužbe u upravnom sporu stavlja na mesto upravnog organa i sam rešava odnosnu upravnu stvar. Rešavanje kod suda mora da bude u celini jer posle tako donete presude upravni organ nema o čemu da odlučuje.
Dispozitiv takve presude suda sadrži dve meritorne odluke: presudu (iz sudske grane vlasti) kojom se tužba u upravnom sporu uvažava i rešenje (iz izvršne vlasti) kojom se u celini okončava određena upravna stvar.
Takvo odlučivanje od strane suda je poželjno, budući da doprinosi efikasnijoj zaštiti prava i pravnih interesa stranaka, na koji način i zaštiti države od mogućih naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Ključne reči: ograničena jurisdikcija, puna jurisdikcija, ograničenja, dve meritorne odluke, upravnosudska praksa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)