Tag Archives for " pravila postupanja "

Namesnički ustav Kneževine Srbije – koren upravnog sudstva u Srbiji

UDK: 342.4(497.11)“1869″

NAMESNIČKI USTAV KNEŽEVINE SRBIJE – KOREN UPRAVNOG SUDSTVA U SRBIJI
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije, u penziji.

Rezime: Godine 2019. se navršilo 150 godina postojanja upravnog sudstva u pravnom sistemu države Srbije.
Lep jubilej koji stvara obavezu, ali čini i zadovoljstvo da se govori o počecima rada upravnog sudstva. A počeci se vezuju upravo za donošenje Ustava Kneževine Srbije 1869. godine, kojim je uveden u pravni sistem Državni savet, kao deo izvršne vlasti, ali njen nezavisan deo. On je odlučivao o zakonitosti administrativnih akata po ugledu na francuski model državnog saveta. Sve do Drugog svetskog rata upravno sudstvo je funkcionisalo po francuskom modelu kontrole administrativnih akata.
Posle usvajanja Ustava, 1870. godine je donet Zakon o poslovnom redu, kojim su predviđena pravila ponašanja i reda pri donošenju odluka u Državnom savetu.
Donošenjem Ustava i Zakona stvaraju se koreni upravnosudske zaštite prava i pravnih interesa građana i pravnih interesa pravnih lica u Srbiji.
Referat sadrži kritički odnos u odnosu na rešenja iz Ustava i Zakona, ali i poglavlje o političkim prilikama u Srbiji u to vreme što doprinosi boljem razumevanju vremena u kome su ovi važni dokumenti doneti.

Ključne reči: Namesnički ustav, političke prilike, Državni savet, pravila postupanja, žalba, ministar.