Funkcionalna nadležnost poreskih i carinskih organa u okviru istog sektora

UDK: 35.077:336.21/.26(497.11)
347.4/.5(497.11)

FUNKCIONALNA NADLEŽNOST PORESKIH I CARINSKIH ORGANA U OKVIRU ISTOG SEKTORA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda, u penziji.

Rezime: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji je dobar procesni zakon koji na ozbiljan način štiti prava i pravne interese poreskih obveznika. Predviđenim zakonskim rešenjima doprinosi procesnoj demokratiji samog postupka. Međutim, analizom zakonitosti donetih poreskih rešenja kroz upravno-sudsku praksu, može se zaključiti da se ta rešenja u praksi nedovoljno primenjuju. Isti je slučaj i sa primenom materijalno-pravnih odredbi i materijalnih zakona u poreskom postupku, naročito jednog od temeljnih propisa, Zakona o obligacionim odnosima.
Krajnje je neshvatljivo da se u okviru dva odeljenja, poreskog i carinskog u drugostepenom postupku, različito tumači pravna priroda ugovora o uvozu robe iz inostranstva u svoje ime a za tuđ račun. Takvo ponašanje, pored štete koju nanosi samim poreskim obveznicima, stvara nepoželjni odnos države prema svojim građanima i mora hitno da se promeni radi ostvarivanja načelnih principa Zakona o poreskom postupku…

Ključne reči: poreski i carinski postupak, funkcionalna nadležnost, izvršnost rešenja, ugovor o posredovanju, spor pune jurisdikcije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)