Tag Archives for " značaj predmeta za stranku "

Značaj predmeta suđenja za stranku kao merilo za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku (sa posebnim osvrtom na prava iz radnog odnosa)

UDK: 347.91:331.109
342.722:347.962.6

ZNAČAJ PREDMETA SUĐENJA ZA STRANKU KAO MERILO ZA OCENU TRAJANJA SUĐENJA U RAZUMNOM ROKU (SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA)
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Značaj predmeta suđenja ili istrage po stranku je jedno od merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku koje je propisano odredbama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Za samu stranku ovo je najvažnije i neretko jedino merilo za ocenu da li to suđenje traje nerazumno dugo, te se, prirodno, uvek poziva na značaj predmeta suđenja ili istrage po nju, naročito onda kada se zbog prava koje joj je ugroženo nađe u nekoj vrsti egzistencijalne nužnosti. U takva prava svakako spadaju prava iz radnog odnosa.

Ključne reči: stranka, suđenje u razumnom roku, merilo za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku, značaj predmeta za stranku.