IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

OGLEDI

RADNO PRAVO

UDK: 364.334(497.11)
COBISS.SR-ID 43851785

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
* Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.

Rezime: Dana 13. 5. 2021. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je najnoviji Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, u svemu prema predlogu predlagača, što je tema ovog rada. Navedeni zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 49/2021 od 14. 5. 2021. godine. Saglasno odredbi člana 20. novousvojenog zakona koja predviđa stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti stupio je na snagu 22. maja 2021. godine.

Ključne reči: Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, izmene i dopune, dokument javnih politika, standardizacija mera javnih politika.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)