Tag Archives for " fizičko lice "

Položaj preduzetnika po Zakonu o privrednim društvima

UDK: 347.72(497.11)
334.722(497.11)
658.114(497.11)

POLOŽAJ PREDUZETNIKA PO ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda.

Rezime: Zakon o privrednim društvima uređuje pored pravnog položaja privrednih društava i pravni položaj preduzetnika. Preduzetnici iako nisu pravna lica, posluju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima iz juna 2018. godine izmenjene su i odredbe koje regulišu položaj preduzetnika. U tom smislu izmene su pretrpele odredbe koje se odnose na poslovno ime i sedište preduzetnika, dostavljanje, delatnost, status poslovođe.

Ključne reči: preduzetnik, delatnost, fizičko lice, privredno društvo, osnivanje, prestanak, odgovornost.

Da li su vlasnici oružja u Srbiji kosmonauti?

UDK: 351.753(497.11)

DA LI SU VLASNICI ORUŽJA U SRBIJI KOSMONAUTI?
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Rezime: Posle donošenja novog Zakona o oružju i municiji u prelaznom periodu do početka primene tog zakona, doneti su i odgovarajući podzakonski propisi. Jedna od novina ovog zakona je bila odredba kojom se prvi put insistira na obaveznom ispunjavanju određenih zdravstvenih uslova kao jedan od preduslova za podnošenje zahteva za dobijanje dozvole za nabavljanje, držanje i nošenje oružja. U ovom tekstu pokušali smo da predstavimo najvažnije karakteristike podzakonskog propisa koji se odnosi na zdravstvene uslove koje moraju da ispune fizička lica u tom pogledu, određene nedoumice kada su pojedini uslovi u pitanju, a takođe da damo i određene predloge za izmenu i dopunu ovog podzakonskog propisa.

Ključne reči: oružje, zdravstveni uslovi, fizičko lice.