Category Archives for "Bezbednosno pravo"

Sadržaji i karakteristike Zakona o komunalnoj miliciji Republike Srbije

UDK: 351.745(497.11)

SADRŽAJI I KARAKTERISTIKE ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI REPUBLIKE SRBIJE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Narodna skupština je usvojila Zakon o komunalnoj miliciji, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 49 od 8. jula 2019. godine, a stupio je na pravnu snagu osmog dana od momenta objavljivanja. U pitanju je detaljan i relativno obiman pravni akt, koji po broju članova nadmašuje ranije važeći Zakon o komunalnoj policiji iz 2009. godine. Intencija zakonodavca u ovom slučaju bila je da se, radi delotvornijeg obavljanja poslova komunalne milicije, preciziraju i prošire njene nadležnosti u primeni ovlašćenja provere identiteta, traženja obaveštenja, zaustavljanja i pregledanja vozila i drugih propisanih ovlašćenja. Međutim, osnovni razlog za donošenje ovog zakona bila je potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, a ne samo u gradovima. Donošenje ovog zakona znači i usklađivanje sa činjenicom da naziv „policija” mogu koristiti samo ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane, ali i usklađivanje sa preporukama Zaštitnika građana u delu koji se odnosi na policijska ovlašćenja. Najzad, smatra se da donošenje ovog zakona predstavlja krupan iskorak na planu neophodnih reformi i procesa racionalizacije ne samo do sada postojeće komunalne policije, već i državne uprave u celini.

Ključne reči: komunalna milicija, organizacija, poslovi, ovlašćenja, sredstva prinude, policija, lokalna samouprava.

Da li su vlasnici oružja u Srbiji kosmonauti?

UDK: 351.753(497.11)

DA LI SU VLASNICI ORUŽJA U SRBIJI KOSMONAUTI?
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Rezime: Posle donošenja novog Zakona o oružju i municiji u prelaznom periodu do početka primene tog zakona, doneti su i odgovarajući podzakonski propisi. Jedna od novina ovog zakona je bila odredba kojom se prvi put insistira na obaveznom ispunjavanju određenih zdravstvenih uslova kao jedan od preduslova za podnošenje zahteva za dobijanje dozvole za nabavljanje, držanje i nošenje oružja. U ovom tekstu pokušali smo da predstavimo najvažnije karakteristike podzakonskog propisa koji se odnosi na zdravstvene uslove koje moraju da ispune fizička lica u tom pogledu, određene nedoumice kada su pojedini uslovi u pitanju, a takođe da damo i određene predloge za izmenu i dopunu ovog podzakonskog propisa.

Ključne reči: oružje, zdravstveni uslovi, fizičko lice.

Sadržaji i karakteristike novog Zakona o policiji Republike Srbije

UDK: 340.134:351.742(497.11)

SADRŽAJI I KARAKTERISTIKE NOVOG ZAKONA O POLICIJI REPUBLIKE SRBIJE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo u Beogradu.

Rezime: Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o policiji, koji je stupio na pravnu snagu 5. februara 2016. godine. U pitanju je veoma detaljan i obiman pravni akt, koji i po broju poglavlja i po broju članova nadmašuje ranije važeći Zakon o policiji iz 2005. godine. Donošenje novog Zakona predstavlja krupan iskorak na planu neophodnih reformi i procesa racionalizacije ne samo policije, već i državne uprave u celini. Na ovaj način izvršeno je i usklađivanje ne samo sa novim institutima, koji su u pravni sistem Republike Srbije uneti tokom poslednje decenije, već i sa preporukama nadležnih organa (Poverenik, Zaštitnik građana i dr), posebno u delu koji se odnosi na policijske poslove i policijska ovlašćenja.

Ključne reči: policija, organizacija i nadležnosti, ovlašćenja, sredstva prinude, karijerno napredovanje, bezbednosna provera.

Bitne karakteristike novog Zakona o oružju

UDK: 351.753(497.11)

BITNE KARAKTERISTIKE NOVOG ZAKONA O ORUŽJU
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Rezime: U radu se ukazuje na najvažnije karakteristike novog Zakona o oružju i municiji, koji je počeo da se primenjuje od 4. marta 2016. godine posle skoro dvadeset pet godina primene prethodnog Zakona o oružju i municiji. Autor posebno ukazuje na razlike u odnosu na dosadašnje zakonske odredbe.

Ključne reči: Zakon o oružju i municiji, kategorije oružja, nabavljanje oružja, držanje oružja, oružni list.

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

UDK: 343.85:[343.53:336.741.1(497.11)

ZAKON O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd

Rezime: Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo je niz rezolucija kojima se propisuje primena represivnih mera protiv terorističkih organizacija i njihovih finansijera. Jedna od takvih mera odnosi se na ograničavanje raspolaganja imovinom terorista, koje do sada nije bilo regulisano u našem zakonodavstvu. Polazeći od toga, kao i od obaveza proisteklih iz članstva u Savetu Evrope, Narodna skupština Republike Srbije je 24. marta 2015. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. To će svakako doprineti da Srbija bude prepoznata kao pouzdan partner međunarodnoj zajednici u borbi protiv globalnog terorizma, ali je značajan korak i u procesu harmonizacije naše legislative sa propisima Evropske unije. Najzad, nesporno je da će sprečavanje finansiranja terorizma od strane domaćih pravnih i fizičkih lica doprineti integritetu i stabilnosti finansijskog sistema, a samim tim i povećanju opšte pravne sigurnosti u Republici Srbiji.

Ključne reči: finansiranje terorizma, sprečavanje i suzbijanje, lista označenih lica, ograničavanje raspolaganja imovinom, harmonizacija propisa.