Category Archives for "Šalter urednika"

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Agencijsko zapošljavanje radi upućivanja na rad kod drugog poslodavca postojalo je mnogo pre donošenja Zakona o agencijskom zapošljavanju koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2020. godine. Da li to znači da je rad u takvom zapošljavanju bio van pravnog okvira?
(E. D. Beograd)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Imao sam komercijalni dug za potrebe porodice. Vratio sam ga poslednjeg dana roka putem pošte. Ali, vratila ga je istog dana i moja supruga, verujući da zbog odsutnosti to neću učiniti sam. Šta mogu da učinim, ako poverilac ne vrati višak isplaćenog iznosa?
(E. S. Zrenjanin)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Ko bi pored Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje mogao biti tužen za isplatu penzija koje korisnicima nisu isplaćivane ako bi Evropski sud za ljudska prava našao da nisu mogle biti uskraćene u periodu od oktobra 2014. do oktobra 2018. godine?
(E. P. Subotica)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Kakav je radnopravni status zaposlenog po odredbama Posebnog kolektivnog ugovora (“Službeni glasnik RS”, broj 38/2019), dok se nalazi na stručnom usavršavanju po uputu poslodavca?
(A. P. Beograd)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Šta Ustav i Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije predviđaju kao sukob interesa nosioca javne funkcije koji istovremeno vrši i funkciju u političkoj stranci ili drugom političkom subjektu?
(Z. P. Beograd)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Da li je nosilac javne funkcije u sukobu interesa samo kad obavlja drugu javnu funkciju, ili i u još nekim situacijama, odnosno prilikama?
(Z. K. Beograd)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Brak je zaključen izvan Srbije u njenoj ambasadi, ali pred licem čije ime i prezime nije u svojstvu matičara deponovano kod nadležnog organa u zemlji, pa nije mogla da se obavi njegova legalizacija. Preporučeno je da se brak najpre razvede a potom ponovo zaključi pred matičarem u Srbiji. Da li je to rešenje problema?
(N. N. Beograd)

Šalter urednika

ŠALTER UREDNIKA
primena propisa

Dežurni urednik: Prof. dr Zoran Ivošević

Pretplatnik:
Da li ima značaja okolnost da zaposleni na privremenim i povremenim poslovima nastavi da radi deset dana nakon isteka ugovora o obavljanju tih poslova?
(E. S. Novi Sad)

1 2 3 6