Category Archives for "Posebni zakoni"

Zakon o deviznom poslovanju

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o deviznom poslovanju

Kada je svedok – policijski službenik ponudio okrivljenom novčanice – engleske funte, koji mu je u zamenu isplatio dinare, tada je okrivljeni učinio krivično delo iz člana 57. stav 2. u vezi stava 1. Zakona o deviznom poslovanji, a ne može se raditi o provociranom krivičnom delu.

Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnost

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnost

Kada je okrivljeni pustio policijske službenike u svoj stan, a povodom prijave za nasilje u porodici, a potom sa policijskim službenicima ode u zgradu Policijske uprave, tada nema dokaza da je učinio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru.

Zakon o javnom redu i miru – Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kod svake alternativne radnje izvršenja krivičnog dela iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, u izreci presude kojom se okrivljeni oglašava krivim zbog navedenog krivičnog dela mora biti navedena i posledica izvršenog krivičnog dela u vidu ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti – član 23. stav 1. ZJRM

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti – član 23. stav 1. ZJRM

Kada su policijski službenici zaustavili vozilo okrivljenog radi kontrole i pregleda vozila, a okrivljeni se sa vozilom udaljio sa lica mesta, ne radi se o ometanju službenog lica u vršenju službene dužnosti “na drugi način” shodno članu 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru već se radi o prekršaju iz člana 306. stav 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – Nedozvoljen promet akciznih proizvoda

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Nedozvoljen promet akciznih proizvoda

Kod krivičnog dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 176. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, prometom se ne smatra samo prodaja kao krajnji cilj, već i sve druge prateće poslovne aktivnosti koje se preduzimaju u tom cilju, kao što je preduzimanje aktivnosti u vezi sa nabavkom robe (cigareta) i njenim otpremanjem sa namerom prodaje kupcima.

Zakon o javnom redu i miru – Krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada je dokazima utvrđeno da je okrivljeni oštećenima – policijskim službenicima, prilikom njegovog privođenja samo rekao “za ovo ću vam j… majku”, postavlja se ozbiljno pitanje da li je okrivljeni kritičnom prilikom učinio krivično delo iz člana 23. stav 1. Zakona o javnom redu i miru, radnjom izvršenja “na drugi način”.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – Neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit

Radnja krivičnog dela neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit je podnošenje poreske isprave u kojoj su iskazani neistiniti podaci u vezi povraćaja poreza ili poreskog kredita.

Zakon o javnom redu i miru

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru

Da bi postojalo krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u vršenju službene dužnosti iz Zakona o javnom redu i miru okrivljeni mora da preduzme aktivne radnje prema policijskim službenicima, u situaciji kada su policijski službenici preduzimali službene radnje i da su radnjama okrivljenog policijski službenici ometeni u vršenju službene dužnosti kao nastupela posledica preduzetih radnji.