Category Archives for "Posebni zakoni"

Zakon o privrednim prestupima – Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u postupku za privredni prestup

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o privrednim prestupima
Ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u postupku za privredni prestup

Javni tužilac je isključivo ovlašćen za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti protiv pravnosnažne odluke donesene u postupku za privredni prestup.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Visoki stepen krivice kao preduslov za izricanje kazne maloletničkog zatvora

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Visoki stepen krivice kao preduslov za izricanje kazne maloletničkog zatvora

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Izricanje mere bezbednosti prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Izricanje mere bezbednosti prema maloletniku

Opravdano je maloletniku koji je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u stanju alkoholisanosti i pre sticanja prava da uopšte počne sa obukom za vozača putničkog vozila, a koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno lice poginulo a drugo zadobilo teške telesne povrede, izreći meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom određene kategorije za određeno – zakonom maksimalno propisano vreme trajanja ove mere bezbednosti.

Ocena iskaza maloletnog svedoka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Ocena iskaza maloletnog svedoka

Kada je maloletni svedok na glavnom pretresu dala iskaz, pa pošto su joj predočene razlike između njenog iskaza datog na glavnom pretresu u odnosu na njen iskaz dat u pripremnom postupku, navela da i sama vidi razliku u iskazima ali da nema objašnjenje šta je tačno mada misli da je tačno ono što je rekla na glavnom pretresu, sud će takav iskaz ceniti u sklopu svih izvedenih dokaza i u odluci dati jasan stav o takvom iskazu – prihvatljivosti odnosno neprihvatljivosti.

Zakon o javnom redu i miru – Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o javnom redu i miru
Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada je oštećeni – policijski službenik saopštio okrivljenom da iz vozila izađe i da ima nalog da ga pregleda kao i njegovo vozilo, pa okrivljeni počne da beži sa lica mesta a policijski službenik ga sustigne, tada u radnjama okrivljenog nema elemenata krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti

Kada je dokazima utvrđeno da je okrivljeni upravljajući svojim vozilom ometao službena lica – policijske službenike u vršenju njihovih službenih dužnosti “na drugi način”, a nije došlo do njegovog neposrednog kontakta sa oštećenim učinio je krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. stav 2. Zakona o javnom redu i miru.

Uslovni otpust kod kazne maloletničkog zatvora i primena odredaba posebnih zakona

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Uslovni otpust kod kazne maloletničkog zatvora i primena odredaba posebnih zakona

Na osuđenika koji je na uzrastu starijeg maloletnika izvršio produženo krivično delo obljuba nad nemoćnim licem prema kome je izrečena kazna maloletničkog zatvora ne primenjuju se odredbe zakona o posebnim merama sprečavanja vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima prilikom odlučivanja po molbi za uslovni otpust.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Izricanje vaspitne mere mlađem punoletnom licu

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Izricanje vaspitne mere mlađem punoletnom licu

Da bi doneo odluku o primeni vaspitne mere prema mlađem punoletnom licu prvostepeni sud je dužan posebno da ceni obeležja ličnosti okrivljenog i okolnosti pod kojima je učinjeno krivično delo.