Tag Archives for " sudski ukor "

Sudski ukor i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Sudski ukor i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka ukoliko na zapisniku kojim je prema maloletniku izrečena vaspitna mera sudski ukor odnosno u rešenju o izricanju pomenute vaspitne mere nije navedeno da je izricanjem pomenute vaspitne mere maloletniku ukazano na neprihvatljivost njegovog postupka i ako mu nije predočeno da mu može biti izrečena druga sankcija ako ponovo učini krivično delo.