Tag Archives for " pravosudna vlast "

Nacrt ustavnih amandmana o pravosuđu

UDK: 342.531.43(497.11)

NACRT USTAVNIH AMANDMANA O PRAVOSUĐU
Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Ovaj rad sadrži kritičku analizu Nacrta amandmana na Ustav Srbije o pravosuđu. Bavi se: načinom izrade amandmana, pravosudnom vlašću, sudovima, javnim tužilaštvima, Visokim savetom sudstva i Visokim savetom tužilaca, ukazujući na odredbe koje privlače najveću pažnju.

Ključne reči: podela vlasti, sudovi, javna tužilaštva, pravosudna vlast, ustavni amandmani.

Radni tekst ustavnih amandmana o pravosuđu

UDK: 342.56(497.11)
347.97/.99(497.11)

RADNI TEKST USTAVNIH AMANDMANA O PRAVOSUĐU
Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu o pravosuđu urađen je pre oficijelnog pokretanja postupka za promenu Ustava, tako da ne može imati kapacitet upotrebljivosti pred Venecijanskom komisijom koja je svojevremeno i naložila da se iz Ustava uklone poluge političkog uticaja na sudove i tužilaštva. Te poluge jesu uklonjene ali su uvedene nove koje mogućnosti takvog uticaja uvećavaju. Da bi ovaj uticaj bio neutralisan, neophodno je da se u sistemu podele vlasti sudska vlast zameni pravosudnom vlašću, kako bi se javna tužilaštva odvojila od izvršne vlasti i združila sudovima, uz garancije koje bi obezbeđivale njihovu punu nezavisnost i samostalnost. Tim garancijama bavi se i ovaj tekst.

Ključne reči: sudovi, javna tužilaštva, pravosudna vlast, poluge političkog uticaja, nezavisnost sudova i javnih tužilaštava i garancije njihove nezavisnosti.

Unapređivanje ustavnih odredaba o pravosuđu i vladavini prava

UDK: 342.531.43(497.11)

UNAPREĐIVANJE USTAVNIH ODREDABA O PRAVOSUĐU I VLADAVINI PRAVA
I
NARATIVNI DEO
Prof. dr Zoran Ivošević, redovni profesor Univerziteta Union u penziji

Rezime: Pravosuđe u elementarnom značenju čine sudovi i javna tužilaštva. Iako su oni po funkcijama koje vrše u “najbližem srodstvu”, javna tužilaštva su po ustavnom ustrojstvu bliža izvršnoj vlasti nego sudskoj. Zato i postoji potreba da se u predstojećim ustavnim promenama sudovi i javna tužilaštva urede na bazi jedinstvenih principa, kao pravosudna vlast nasuprot zakonodavne i izvršne vlasti. Tema ovog broja nudi narativni i normativni tekst o organima pravosudne vlasti koji će nezavisno od političkih i svih drugih uticaja ostvarivati Ustavom utvrđenu nadležnost.

Ključne reči: podela vlasti, pravosudna vlast, institucionalna i personalna nezavisnost, sudstvo, javno tužilaštvo, sudije i javni tužioci, predsednici sudova i javnih tužilaštava, Visoki pravosudni savet.