Tag Archives for " Visoki savet sudstva "

Nadležnosti Visokog saveta sudstva

USTAVNO PRAVO

Nadležnosti Visokog saveta sudstva

Nisu u saglasnosti sa Ustavom odredbe člana Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova kojima je predviđeno da će od 1. januara 2019. godine Visoki savet sudstva preuzeti od ministarstva nadležnog za pravosuđe određene nadležnosti koje se odnose na funkcionisanje sudova.

Modeliranje poluga uticaja na pravosudne organe

UDK: 342.56(497.11)

MODELIRANJE POLUGA UTICAJA NA PRAVOSUDNE ORGANE
Dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji.

Rezime: Radni tekst ustavnih amandmana o pravosuđu noveliran je posle “unutrašnje debate” i upućen je Venecijanskoj komisiji. Učinjene izmene i dopune svode se na zamenu poluga uticaja na sudstvo i javno tužilaštvo, a ne na njihovo neutralisanje, na čemu je insistirala stručna javnost.

Ključne reči: modeliranje poluga uticaja, nezavisnost sudstva, samostalnost javnog tužilaštva, Visoki savet sudstva, Visoki savet tužilaca.

Analiza radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije – Korak napred – korak nazad

UDK: 342.4(497.11)

ANALIZA RADNOG TEKSTA AMANDMANA MINISTARSTVA PRAVDE NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE
KORAK NAPRED – KORAK NAZAD
Prof. dr Nebojša Šarkić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta „Union“ u Beogradu.

Rezime: Rad je posvećen javnoj raspravi o predlogu za najavljene izmene Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosudni sistem.
Rad je koncipiran tako što su najpre podržana neka od predloženih rešenja (naziv Vrhovnog suda, ukidanje prvog trogodišnjeg izbora sudija i sl).
U drugom delu dat je kritički prikaz predloženih rešenja koja se odnose na sastav i nadležnost Visokog saveta sudstva, način izbora sudija, ovlašćenja Pravosudne akademije i sl.

Ključne reči: Ustav Republike Srbije, reforma pravosuđa, Visoki savet sudstva, Vrhovni sud Srbije, sudijska nezavisnost, izbor sudija.