Tag Archives for " harmonizacija propisa "

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

UDK: 343.85:[343.53:336.741.1(497.11)
343.85:[343.9.024:336.7(497.11)

NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Polazeći od obaveza proisteklih iz članstva u Ujedinjenim nacijama i Savetu Evrope, kao i od Izveštaja o evaluaciji komiteta Manival iz 2016. godine, Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pri tome se ne predviđa obrazovanje novih organa za primenu ovog zakona, već korišćenje postojećih resursa kod nadležnih državnih organa. Donošenje novog zakona će svakako doprineti da Srbija bude prepoznata kao pouzdan partner međunarodnoj zajednici u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i globalnog terorizma, ali je značajan korak i u pravcu harmonizacije naše legislative sa propisima Evropske unije. Najzad, nesporno je da će inovirana rešenja vezana za prevenciju pranja novca i finansiranje terorizma doprineti integritetu i stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, a samim tim i povećanju opšte pravne sigurnosti.

Ključne reči: pranje novca, finansiranje terorizma, sprečavanje i suzbijanje, harmonizacija propisa, obveznici, nadzor.

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

UDK: 343.85:[343.53:336.741.1(497.11)

ZAKON O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd

Rezime: Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo je niz rezolucija kojima se propisuje primena represivnih mera protiv terorističkih organizacija i njihovih finansijera. Jedna od takvih mera odnosi se na ograničavanje raspolaganja imovinom terorista, koje do sada nije bilo regulisano u našem zakonodavstvu. Polazeći od toga, kao i od obaveza proisteklih iz članstva u Savetu Evrope, Narodna skupština Republike Srbije je 24. marta 2015. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. To će svakako doprineti da Srbija bude prepoznata kao pouzdan partner međunarodnoj zajednici u borbi protiv globalnog terorizma, ali je značajan korak i u procesu harmonizacije naše legislative sa propisima Evropske unije. Najzad, nesporno je da će sprečavanje finansiranja terorizma od strane domaćih pravnih i fizičkih lica doprineti integritetu i stabilnosti finansijskog sistema, a samim tim i povećanju opšte pravne sigurnosti u Republici Srbiji.

Ključne reči: finansiranje terorizma, sprečavanje i suzbijanje, lista označenih lica, ograničavanje raspolaganja imovinom, harmonizacija propisa.