Tag Archives for " izmene i dopune zakona "

Aktuelne izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

UDK:343.85:[343.53:336.741.1(497.11)
343.85:[343.9.024:336.7(497.11)

AKTUELNE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na samom kraju 2020. godine izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pomenuto noveliranje rezultat je potpunog usklađivanja s međunarodnim standardima u ovoj oblasti, ali i usklađivanja sa novodonetim Zakonom o digitalnoj imovini, koji uređuje izdavanje i trgovanje digitalnom imovinom, usluge koje se u vezi s tom imovinom mogu pružati, kao i privredna društva koja mogu pružati te usluge. Smatra se da će inovirana rešenja vezana za prevenciju pranja novca i finansiranje terorizma doprineti integritetu i stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, a samim tim i povećanju opšte pravne sigurnosti. S druge strane, nesporno je da će pravna sigurnost u ovoj oblasti doprineti daljem privlačenju stranih investitora jer oni u najvećoj meri ulažu svoja sredstva u okruženja koja su stabilna i u kojima se poštuju propisi o sprečavanju pranja novca.

Ključne reči: izmene i dopune zakona, pranje novca, finansiranje terorizma, digitalna imovina, digitalni token.