Tag Archives for " pranje novca "

Aktuelne izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

UDK:343.85:[343.53:336.741.1(497.11)
343.85:[343.9.024:336.7(497.11)

AKTUELNE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na samom kraju 2020. godine izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pomenuto noveliranje rezultat je potpunog usklađivanja s međunarodnim standardima u ovoj oblasti, ali i usklađivanja sa novodonetim Zakonom o digitalnoj imovini, koji uređuje izdavanje i trgovanje digitalnom imovinom, usluge koje se u vezi s tom imovinom mogu pružati, kao i privredna društva koja mogu pružati te usluge. Smatra se da će inovirana rešenja vezana za prevenciju pranja novca i finansiranje terorizma doprineti integritetu i stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, a samim tim i povećanju opšte pravne sigurnosti. S druge strane, nesporno je da će pravna sigurnost u ovoj oblasti doprineti daljem privlačenju stranih investitora jer oni u najvećoj meri ulažu svoja sredstva u okruženja koja su stabilna i u kojima se poštuju propisi o sprečavanju pranja novca.

Ključne reči: izmene i dopune zakona, pranje novca, finansiranje terorizma, digitalna imovina, digitalni token.

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

UDK: 343.85:[343.53:336.741.1(497.11)
343.85:[343.9.024:336.7(497.11)

NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Polazeći od obaveza proisteklih iz članstva u Ujedinjenim nacijama i Savetu Evrope, kao i od Izveštaja o evaluaciji komiteta Manival iz 2016. godine, Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pri tome se ne predviđa obrazovanje novih organa za primenu ovog zakona, već korišćenje postojećih resursa kod nadležnih državnih organa. Donošenje novog zakona će svakako doprineti da Srbija bude prepoznata kao pouzdan partner međunarodnoj zajednici u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i globalnog terorizma, ali je značajan korak i u pravcu harmonizacije naše legislative sa propisima Evropske unije. Najzad, nesporno je da će inovirana rešenja vezana za prevenciju pranja novca i finansiranje terorizma doprineti integritetu i stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, a samim tim i povećanju opšte pravne sigurnosti.

Ključne reči: pranje novca, finansiranje terorizma, sprečavanje i suzbijanje, harmonizacija propisa, obveznici, nadzor.

Osvrt na najnovije izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH

UDK: 343.1(497.6)

OSVRT NA NAJNOVIJE IZMJENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONA BiH
Akademik prof. dr Miodrag N. Simović, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovni profesor Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, inostrani član Ruske akademije prirodnih nauka i član Evropske akademije nauka i umjetnosti.
Doc. dr Marina M. Simović, sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta “Apeiron” u Banjoj Luci.

Rezime: Bosna i Hercegovina je tokom 2003. godine dobila novo krivično zakonodavstvo (materijalno, procesno i izvršno). Ono, slijedeći tradiciju iz bivše SFRJ, predstavlja izraz ideje o podijeljenoj zakonodavnoj nadležnosti u oblasti krivičnog prava između države Bosne i Hercegovine i njenih entiteta (Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Brčko distrikta). Time je otpočelo novo razdoblje u razvoju krivičnog prava Bosne i Hercegovine.
Međunarodna tijela koja prate proces implementacije međunarodnih standarda u krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i dalje ističu da nedostatak odgovarajućih definicija za pojedina krivična djela podstiče nekažnjivost počinilaca i istovremeno “koči“ mogućnost sprečavanja činjenja budućih krivičnih djela. Dosljedno provođenje međunarodnih standarda u domaćem krivičnom zakonodavstvu potrebno je zbog jačanja pozicije vlasti da se energično suprotstavi svim oblicima kriminala, ali i zbog identifikacije i zaštite žrtava krivičnih djela.
Ključne riječi: Bosna i Hercegovina, krivični zakon, terorizam, pranje novca, trgovina ljudima.