Tag Archives for " poresko oslobođenje za kupovinu stana "

Poresko oslobođenje za kupovinu stana

UPRAVNO PRAVO

Poresko oslobođenje za kupovinu stana

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu, pod uslovom da je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.