Tag Archives for " neposredna pogodba "

Pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup stvari u javnoj svojini

UDK: 347.218.2(497.11)

PRIBAVLJANJE, OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI
Bojana Jakšić Kovačević, načelnik Odeljenja pravnih i imovinskih poslova u Republičkom geodetskom zavodu.

Rezime: Način pribavljanja i otuđenja nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini sa aspekta Zakona o javnoj svojini i Zakona o planiranju i izgradnji. Sličnosti i razlike u postupku pribavljanja odnosno otuđenja objekata i gradskog građevinskog zemljišta. Postupak i uslovi pod kojima se nepokretnosti u javnoj svojini mogu dati u zakup. Obaveze Vlade, Republičke direkcije za imovinu, Državnog pravobranioca i drugih nadležnih organa. Sprovođenje postupaka javnog nadmetanja, prikupljanja pismenih ponuda i neposredne pogodbe, kao i nadležnost za zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti u javnoj svojini.

Ključne reči: javna svojina, titulari javne svojine, pribavljanje, otuđenje, zakup, Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, Vlada RS, Republička direkcija RS, Državni pravobranilac, pismena ponuda, javno nadmetanje, neposredna pogodba, ugovor, gradsko građevinsko zemljište, Zakon o javnoj svojini, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o državnom premeru i katastru, Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u svojini opštine neposrednom pogodbom

USTAVNO PRAVO

Otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u svojini opštine neposrednom pogodbom

Zakon o planiranju i izgradnji ne daje ovlašćenje jedinici lokalne samouprave da svojim aktom odredi slučajeve otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u svojini opštine neposrednom pogodbom, već se građevinsko zemljište u javnoj svojini, što znači i građevinsko zemljište u svojini jedinice lokalne samouprave, može otuđiti ili dati u zakup neposrednom pogodbom samo u slučajevima propisanim zakonom.