Category Archives for "Krivično pravo"

Razlike u nalazima dve komisije veštaka i uticaj na odluku suda

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Razlike u nalazima dve komisije veštaka i uticaj na odluku suda

Kada iz nalaza dva različita veštaka medicinske struke – pojedinca i komisije veštaka, proizlazi da sposobnosti okrivljenog tempore criminis da shvati značaj svog dela kao i mogućnost da upravlja svojim postupcima nisu bile umanjene i da se okrivljeni nije nalazio u stanju jake razdraženosti što bi bilo od značaja za pravnu kvalifikaciju krivičnog dela, tada razlika u njihovim nalazima i mišljenju da li je okrivljeni u stanju lake razdraženosti ili u stanju povišene emocionalne napetosti sa psihološkim sadržajem afekta besa srednjeg intenziteta nije od značaja.

Postupak za izricanje jedinstvene kazne zatvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Postupak za izricanje jedinstvene kazne zatvora

Kada je okrivljeni podneo sudu zahtev za izricanje jedinstvene kazne zatvora po dve pravnosnažne presude, po prvoj je osuđen na kaznu zatvora, a po drugoj je usled opozivanja uslovne osude okrivljenom izrečena kazna zatvora, ispunjeni su uslovi za izricanje jedinstvene kazne zatvora.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Izreka presude je sama sebi protivrečna kada je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela pronevera iz člana 364. stav 1. KZ pošto su stupile na snagu odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koje se odnose na privredna krivična dela.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Izbor krivične sankcije prema maloletniku

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Izbor krivične sankcije prema maloletniku

Prvostepeni sud je dužan da prilikom donošenja odluke o izricanju krivične sankcije prema maloletniku u svakom konkretnom slučaju izabere adekvatnu krivičnu sankciju prema maloletniku, bez obzira na predloge stranaka odnosno branioca maloletnika.

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi

Umišljaj, kao element krivičnog dela nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz člana 296. stav 1. KZ, mora obuhvatiti svest o tome da je izvršilac prevoznim sredstvom kojim je upravljao naneo povredu nekom licu i svest da odlaskom sa lica mesta ostavlja bez pomoći lice koje je u nezgodi zadobilo povredu.

Sporazum o priznanju krivičnog dela i troškovi branioca po službenoj dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sporazum o priznanju krivičnog dela i troškovi branioca po službenoj dužnosti

Kada je prvostepeni sud svojom presudom prihvatio sporazum o priznanju krivičnog dela, zaključen između zamenika OJT i okrivljenog kojim je odlučeno da okrivljeni plati na ime troškova krivičnog postupka iznos od 31.500,00 dinara, tada prvostepeni sud nema zakonskih ovlašćenja da donese rešenje kojim će se braniocu po službenoj dužnosti isplatiti na teret osnovnog suda prethodno pomenuti novčani iznos na ime troškova postupka.