Tag Archives for " službenost "

Naknada za ustanovljenu službenost

STVARNO PRAVO

Naknada za ustanovljenu službenost

Naknada koju vlasnik povlasnog dobra treba da plati vlasniku poslužnog dobra, sud određuje u novcu, u iz-nosu za koji se usled ustanovljene službenosti smanjuje vrednost zemljišta, ukoliko među strankama nije postignut dogovor da se naknada određuje na drugi način.

Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka i prethodno pitanje

Kada se tužbenim zahtevom traži da tuženik zatvara i otvara kapiju na pravcu puta na kojem je konstituisana službenost, nema mesta prekidu te parnice zbog postojanja parnice između istih stranaka, ali u obrnutoj ulozi, radi ukidanja ili izmene utvrđenog pravca službenosti.