Tag Archives for " radno vreme "

Preraspodela radnog vremena

RADNO PRAVO

Preraspodela radnog vremena

Preraspodela radnog vremena vrši se tako da u određenom periodu u toku kalendarske godine zaposleni radi duže od punog radnog vremena, a u drugom periodu kraće od punog radnog vremena, tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne može biti duže od punog radnog vremena.

Pravo na uvećanu zaradu po osnovu prekovremenog rada

UDK: 349.232:331.232
331.232″3752″

PRAVO NA UVEĆANU ZARADU PO OSNOVU PREKOVREMENOG RADA
Dr Velisav Marković, vanredni profesor, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija iz Valjeva, Univerzitet Singidunum.

Rezime: Na zahtev poslodavca, zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran. Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno a zaposleni ne može da radi duže od 12 časova dnevno uključujući i prekovremeni rad. Za prekovremeni rad zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu najmanje 26% od osnovice. U praksi je veoma izražen problem zloupotrebe prekovremenog rada. Od zaposlenog se očekuje da radi prekovremeno a takav rad se ne priznaje kao prekovremeni rad i ne plaća se.
U radu je obrađen prekovremeni rad, pojam, istorijat, uporednopravna rešenja, kao i primena važećih propisa. Autor posebno ukazuje na nepreciznost zakonskih rešenja i potrebu menjanja Zakona o radu ali i sudske prakse radi zaštite zaposlenih.

Ključne reči: radno vreme, prekovremeni rad, uvećanje zarade.