Tag Archives for " prekovremeni rad "

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika

Pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane državnih i vjerskih praznika je pravo zaposlenog koje nije uslovljeno prethodnim donošenjem odluke poslodavca da će se raditi prekovremeno ili u dane državnih i vjerskih praznika.

Problemi u primeni opštih propisa o promeni poslodavca, radnom vremenu, odmorima i odsustvima

UDK: 349.2(497.11)

PROBLEMI U PRIMENI OPŠTIH PROPISA O PROMENI POSLODAVCA, RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA
Milan Ivošević, advokat.

Rezime: Zakon o radu, u osnovnoj verziji, iako je usvojen još u martu 2005. godine, i pretrpeo je brojne izmene i dopune, još uvek izaziva brojne nedoumice u primeni propisa o promeni poslodavca, radnom vremenu, odmorima i odsustvima. Neke od tih nedoumica rešila je sudska praksa, ali ne sve. Ostaje da se nadamo da će neke nove izmene ili dopune ili neki novi zakon, ove probleme, koji su u praksi česti, rešiti i tako pomoći onima koji zakon primenjuju.

Ključne reči: posledice neprihvatanja prenosa ugovora o radu, rok važenja prenetih opštih akata, prekovremeni rad, sticanje prava na godišnji odmor, računanje dana godišnjeg odmora, odlaganje korišćenja godišnjeg odmora.

Pravo na uvećanu zaradu po osnovu prekovremenog rada

UDK: 349.232:331.232
331.232″3752″

PRAVO NA UVEĆANU ZARADU PO OSNOVU PREKOVREMENOG RADA
Dr Velisav Marković, vanredni profesor, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija iz Valjeva, Univerzitet Singidunum.

Rezime: Na zahtev poslodavca, zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran. Prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno a zaposleni ne može da radi duže od 12 časova dnevno uključujući i prekovremeni rad. Za prekovremeni rad zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu najmanje 26% od osnovice. U praksi je veoma izražen problem zloupotrebe prekovremenog rada. Od zaposlenog se očekuje da radi prekovremeno a takav rad se ne priznaje kao prekovremeni rad i ne plaća se.
U radu je obrađen prekovremeni rad, pojam, istorijat, uporednopravna rešenja, kao i primena važećih propisa. Autor posebno ukazuje na nepreciznost zakonskih rešenja i potrebu menjanja Zakona o radu ali i sudske prakse radi zaštite zaposlenih.

Ključne reči: radno vreme, prekovremeni rad, uvećanje zarade.

Naknada zarade za prekovremeni rad u vidu rada po pozivu

USTAVNO PRAVO

Naknada zarade za prekovremeni rad u vidu rada po pozivu

Činjenica da je prekovremeni rad u vidu rada po pozivu uveden kod zdravstvene ustanove, ne znači automatsko ostvarivanje prava na naknadu za ovako obavljeni rad, već se naknada može ostvariti samo u slučaju da je takvog rada i bilo.